V SR je 375 profilov, kde by sa dali vybudovať malé vodné elektrárne

Investor však musia preukázať, že projektom nedôjde k zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody.

 V SR je 375 profilov, kde by sa dali vybudovať malé vodné elektrárne
Foto: Teraz.TV
 

Bratislava 11. januára (TASR) - V SR bolo identifikovaných 375 profilov, v ktorých by bolo možné z technického hľadiska vybudovať malé vodné elektrárne (MVE), ale len za predpokladu, že by sa na uvedených profiloch neidentifikovali ďalšie obmedzenia, najmä z dôvodov ochrany prírody a životného prostredia. Uviedlo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorú dnes prerokoval a schválil vládny kabinet.

"Na základe týchto obmedzení boli určené kritéria, podľa ktorých bolo 317 profilov vyhodnotených ako aktuálne nevhodných na realizáciu výstavby MVE. Ostávajúcich 58 profilov bolo označených ako podmienečne vhodných na výstavbu MVE, čo však automaticky nezakladá právny nárok na ich realizáciu," spresnil envirorezort.

Profily je podľa MŽP možné využiť na výstavbu MVE len za predpokladu, že investori na základe spoľahlivo zisteného stavu veci a najlepších dostupných poznatkov preukážu, že novou zmenou (novým projektom) nedôjde k zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody, respektíve preukážu splnenie podmienok podľa vodného zákona, vrátane všetkých kumulatívnych vplyvov na vodný útvar, iné dotknuté vodné útvary v povodí a životné prostredie a súčasne splnia kritériá, zásady a podmienky stanovené touto aktualizáciou koncepcie.

"Vzhľadom na obmedzujúce ekologické kritériá vo väčšine identifikovaných profilov je ambiciózny cieľ výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom MVE do roku 2030 potrebné prehodnotiť, respektíve zvážiť iné možnosti zabezpečenia požadovanej výroby elektrickej energie. Jednou z možností je aktualizácia prerozdelenia podielu výroby elektrickej energie z OZE v rámci energetického mixu," podčiarklo MŽP.

Predmetom tohto dokumentu je podľa envirorezortu najmä aktualizácia stavu využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR s dôrazom na jeho environmentálne prínosy, stanovenie podmienok ďalšieho využívania technického hydroenergetického potenciálu vodných tokov v SR v závislosti od ekologických a environmentálnych limitov daného vodného útvaru, respektíve dotknutého územia a určiť podmienky a požiadavky pre navrhovanie, posudzovanie a schvaľovanie výstavby MVE pre všetkých účastníkov týchto procesov.

"Na rozdiel od aktuálne platnej koncepcie, aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR presne definuje kritéria obmedzujúce výstavbu MVE," upozornilo MŽP.

K materiálu bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložených 123 zásadných pripomienok, z ktorých bolo 25 akceptovaných, 98 bolo predmetom rozporových konaní. Na nich bolo 59 rozporov odstránených. Materiál sa predkladá na rokovanie vlády s 39 neodstránenými rozpormi, z toho 31 je zo strany verejnosti v zastúpení Združenia Slatinka, zvyšných osem je zo strany nepovinne pripomienkujúcich subjektov.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR