Detské centrum pri VÚDPaP-e pomáha deťom s rôznymi druhmi znevýhodnenia

Viac ako 6000 klientov evidujú v Detskom centre pre vzdelávanie a výskum, ktoré funguje pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave. Centrum poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s vývinovými problémami a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v úzkom prepojení s výskumom.

Detské centrum pri VÚDPaP-e pomáha deťom s rôznymi druhmi znevýhodnenia
Foto: info.sk

Celkovo 16 odborníkov z oblasti psychológie, logopédie, fyzioterapie, špeciálnej pedagogiky, sociálneho poradenstva a neurológie sa deťom a rodinám venuje formou ambulantných sedení, ako aj v rámci poldenných pobytov v diagnosticko-terapeutickej skupine a formou Integrovanej skupiny detí predškolského veku.

„V prvom štvrťroku 2019 sa v centre uskutočnilo 1301 individuálnych sedení s klientmi, pričom takmer polovica z nich bola so psychológmi. V diagnosticko-terapeutickej skupine aktuálne pomáhajú trom deťom s diagnózami ako Downov syndróm, hydrocefalus či oneskorený vývin reči”

– poznamenal rezort školstva. V Integrovanej skupine detí predškolského veku je v tomto školskom roku zaradených 14 detských klientov, z toho päť je so zdravotným znevýhodnením.

Centrum predstavuje overovaciu bázu výskumu a metodického usmerňovania a participuje na pregraduálnej príprave študentov vysokých škôl. Hlavným cieľom zariadenia je sociálne začlenenie a podpora čo najlepšieho vývinu detí s postihnutím, iným zdravotným znevýhodnením a ohrozením vývinu. 

 

tasr