V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

2015. May 14. - 07:00 | Régió

V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

  1. Identifikácia obstarávateľa

Názov: MEDIA NOVA M

Adresa: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

Zastúpený: László Barak, predseda

IČO: 37 984 403

2. Kontaktné údaje

MEDIA NOVA M

Meno a priezvisko: László Barak

tel. číslo: 0903 445 816

e-mail: sun@parameter.sk

3. Typ verejného obstarávateľa:

§7 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZoVO“).

4. Názov predmetu zákazky:

tlačiarenská príprava - zalomenie neperiodickej tlači 2015

5.Opis predmetu zákazky:

Tlačiarenská príprava - zalomenie titulov podľa nižšie špecifikových parametrov:

1. Názov: Ardamica Zorán: Kultúraolvasás (Čítanie kultúry)

Náklad: 400

Formát: A5 (125 x 185)

Papier: 80 g

Počet strán: 250

Farebnosť: vnútorné strany: 1+1, obálka: 4+0

Väzba: V2

2. Názov: Bettes István: Haikukorikú (Haikukikirikí)

Náklad: 300

Formát: A5 (105 x 185)

Papier: 80 g

Počet strán: 100

Farebnosť: vnútorné strany: 1+1, obálka: 4+0

Väzba: V2

  1. Názov: Zoltán Németh: Itinerárium (Itinerarium)

Náklad: 300

Formát: A5 (125 x 185)

Papier: 80 g

Počet strán: 180

Farebnosť: vnútorné strany: 1+1, obálka: 4+0

Väzba: V2

4.Názov: Görföl Jenő-Kovács László: Biblia pauperum. Válogatás a középkori falfestészet remekeiből (Listovanie v Biblii chudobných – ukážky zo stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku)

Náklad: 600

Formát: A4 (160 x 235)

Papier: 110 g

Počet strán: 150

Farebnosť: vnútorné strany: 4+4, obálka: 4+0

Väzba: V8

5.Názov: Fellinger Károly: Külön bejárat (Zadný vchod)

Náklad: 300

Formát: A5 (125 x 180)

Papier: 80 g

Počet strán: 130

Farebnosť: vnútorné strany: 1+1, obálka: 4+0

Väzba: V8

  1. Názov: Erdélyi Margit: Kommunikáció és személyköziség (Komunikácia a interpersonalita)

Náklad: 300

Formát: A5 (125 x 190)

Papier: 80 g

Počet strán: 180

Farebnosť: vnútorné strany: 1+1, obálka: 4+0

Väzba: V8

  1. Názov: Tóth Mihály: Ki fuserálta el a jubileumi drámát? Kto sfušoval jubilejnú drámu?

Náklad: 300

Formát: A5 (145 x 210)

Papier: 80 g

Počet strán: 150

Farebnosť: vnútorné strany: 1+1, obálka: 4+0

Väzba: V8

6. Podmienky financovania a platobné dojednania:

Predpokladá sa, že predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej Úradom vlády SR resp. z vlastných zdrojov. Obstarávateľ neposkytuje preddavok resp. zálohu na plnenie predmetu zmluvy do 100% hodnoty zákazky. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR za dodanie diela obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe písomnej objednávky a predloženej faktúry resp. zálohovej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v bode 1 Výzvy na predkladanie ponúk.

7. Zmluva/objednávka na poskytnutie predmetu zákazky:

Písomná objednávka v zmysle platných predpisov.

8. Miesto dodania príp. trvanie zákazky:

sídlo obstarávateľa

Termín dodania: do 31.12.2015 a podľa harmonogramu vydavateľa.

9. Podmienky účasti uchádzačov:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie vyššie uvedené podmienok dokladmi podľa bodu 9 tejto výzvy bude z verejného obstarávania vylúčený!

10. Lehota, miesto a podmienky na predloženia cenovej ponuky:

10.1. Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 14.06.2015 do 10:00 hod. vrátane.

Ponuku je potrebné doručiť na adresu sídla obstarávateľa.

Predložená ponuka musí byť zviazaná, každá strana musí byť očíslovaná a parafovaná štatutárnym zástupcom uchádzača. Ponuka má obsahovať:

  1. Doklad o oprávnení podnikať v zmysle bodu č. 9
  2. Cenovú ponuku.

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EURO.

Ponuka sa predkladá v 2 originálnych verziách.

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom služby, alebo doručiť osobne na adresu uvedenú v bode 1, v termíne do 14.06.2015 (10. hod.). Na obálke je potrebné uviesť

1. „NEOTVÁRAŤ“

2. Názov predmetu obstarávania „tlačiarenská príprava-zalomenie neperiodickej tlači 2015“

3. Meno kontaktnej osoby (László Barak).

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie tovarov v EUR bez DPH za zákazku.

13. Stanovenie ceny

Pri stanovení ceny záujemca vychádza z ceny požadovaných služieb na zabezpečenie vyššie uvedených služieb. Cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH na uvedený náklad, hodnotu DPH a hodnotu celkom vrátane DPH. Ďalej pri kalkulácií treba zvážiť, že obstarávateľ neakceptuje zmenu ceny v dôsledku zmeny ceny materiálov.

14. Variantné riešenia

Nie sú.

15. Lehota viazanosti ponúk:

do 31.12.2014

16. Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Pracovný čas obstarávateľa je v pracovných dňoch od 9 00 do 15 00 hod. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má obstarávateľ na tento účel vyčlenené. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa. Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži.

Upozornenie: obstarávateľ je platca DPH.

Dátum: 14. 05. 2015

László Barak

predseda

Tags: výzva