Vláda: Prerokuje obnovenie pandemických dávok aj civilný mimosporový poriadok

2020. October 28. - 09:23

Opätovné zavedenie pandemických dávok, zmeny v projekte Prvá pomoc či zmena nastavenia súčasných pravidiel úradného potvrdenia vydržania vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu. Týmito návrhmi sa bude v stredu zaoberať vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO). Rokovať bude opäť od 6. hodiny ráno.

Vláda: Prerokuje obnovenie pandemických dávok aj civilný mimosporový poriadok
Ilustračná fotka

Vláda má prerokovať dva návrhy nariadenia. Prvým sa má obnoviť SOS dotácia. Jej opätovné poskytovanie navrhuje ministerstvo práce z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku. Výška tejto dotácie má byť 300 eur a ministerstvo odhaduje, že sa bude môcť mesačne poskytnúť priemerne 10.000 žiadateľom.

O dotáciu by mali môcť požiadať tí, ktorí prišli o zárobkovú činnosť v dôsledku krízovej situácie a nie sú oprávnení žiadať o pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti počas krízovej situácie ani žiadať o pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci.

Druhým nariadením vlády sa má znovu zaviesť poskytovanie rodičovského príspevku pre tie osoby, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Dávka sa má týkať aj detí, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby.

Okrem návrhov ministerstva práce prerokuje vláda aj materiály Ministerstva spravodlivosti SR. Ministerka Mária Kolíková (Za ľudí) predkladá novelu civilného mimosporového poriadku. Právna norma má preniesť právomoc potvrdiť vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva k vecnému bremenu z právomoci notárov na súd. Na tento účel sa má preto zriadiť aj osobitné mimosporové konanie.

Vláda sa bude zaoberať aj poslaneckou novelou zákona o verejných zbierkach, ktorá predlžuje lehotu predloženia záverečných správ z verejných zbierok o 12 mesiacov, teda z 12 na 24 mesiacov pri zbierkach, ktorých čistý výnos sa použije v SR, respektíve až na 36 mesiacov pri použití výnosu i mimo SR.

Bodom rokovania bude aj ďalší poslanecký návrh úpravy legislatívy, aby na rokovaniach krajských, mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev dostal slovo, ak o to požiada, aj hlavný kontrolór. Podľa nových pravidiel by tiež muselo uznesenie zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra obsahovať explicitné dôvody.

Kabinet má odsúhlasiť aj predĺženie nájmu Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na pozemkoch Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. SHMÚ má na letisku umiestnené budovy a zariadenia. Nájomný vzťah v prípade týchto pozemkov sa končí, je preto potrebná nová nájomná zmluva. Ide o pozemky špecifikované ako prioritný infraštruktúrny majetok (PIM).

TASR